Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България

Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България

Противодействието на корупцията остава основен ценность за правителството. Нужно е да се създадат условия за прозрачно осъществяване на процедурите по възлагането на обществени Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България поръчки, включително - контрол на дейностите по веригата “възложител-изпълнител”. Следва да бъдат положени усилия за достатъчно ясно дефиниране на управленските отговорности в изпълнителната и местната власт и за недопускане делегирането на отговорности, особено в Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България случаи на разпоредителни сделки с финансови средства, държавно и общинско имущество. Специално внимание се отделя на прилагането на проактивен подход, чрез който да се въздейства на средата и условията, съдействащи Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България за корупционни практики. Следва да се засили мониторингът на контролните органи по отношение законосъобразното упражняване на управленските правомощия и наличието на конфликт на интереси.

Нужно е да се доразвие взаимодействието меж Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България институциите и ангажирането на цялото общество за промяна на устойчиви нагласи, формиране на нетърпимост към всички форми на корупция и насърчаване на гражданите да съдействат на компетентните органи. В този смисъл е наложително да се Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България създаде система за мониторинг и противодействие на корупцията, която да обединява усилията на институциите, неправителствения сектор и гражданите.


^ 3.1. Финансова и икономическа сигурност

Анализът и оценката на състоянието и тенденциите в Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България развитието на средата за сигурност през 2011 г. очертават някои основни изводи за общото състояние на сигурността на финансовата система в България.

Банковият сектор разполага с необходимите собствени капиталови и ликвидни ресурси да се противопостави Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на евентуални негативни ефекти от материализирането на рисковете от вътрешната либо външната среда.

Основният сценарий за състоянието на банковата система се базира на общата оценка, че няма да има влошаване Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на финансовите параметри на банките от края на 2011 г. при съществуващите зони на риск в техните баланси и в средата, поради което секторът не би следвало да се нуждае от фискален ресурс за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България подкрепа.

Същевременно е нужно да бъде поддържано правильно ниво на фискалния резерв с цел запазване на гъвкавост по отношение на бюджетното финансиране, което представлява принципиально условие за финансовата стабилност в страната.

Опитът Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на други европейски държави сочи, че при ескалация на определен риск либо композиция от рискове над определени нива, стабилността на финансовия сектор може да бъде нарушена до степен, че използването на частни източници Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България за нейното стабилизиране да се окаже недостатъчно либо невъзможно. Поради това, както и в контекста на решенията на Европейския съвет от 24 - 25.03.2011 г., България се ангажира да разполага с институционална рамка и надежден Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България план за реакция и предоставяне на помощ на финансовия сектор, който да включва и използването на фондове с публичен източник за рекапитализиране и ликвидна подкрепа в случай на необходимост Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България.

С цел предотвратяване на опасността от възникване на системна криза банковият регулатор в лицето на БНБ продължава да наблюдава много внимателно протичащите тенденции на ниво система и на микрониво, за да има готовност да Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България реагира вовремя с необходимите инструменти за въздействие, включително като изисква повишение на капиталовите буфери и на ликвидността на банките.

Предприетите от страна на Комисията за денег надзор (КФН) допълнителни мерки и липсата Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на експозиции към структурирани инструменти от страна на дружествата допринася за устойчивостта и стабилността на небанковия денег сектор по време на кризата. В резултат на последователната регулаторна политика, както и на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България далеч по-консервативния от европейските стандарти надзор, който КФН упражнява, нито една небанкова финансова институция не изпадна в затруднено положение. Наблюдава се напускане на пазара на част от участниците на капиталовия Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България пазар, което не поставя проблеми пред финансовата стабилност, тъй като е предимно доброволно и няма случай на неизпълнение на задълженията от страна на небанковите финансови институции. Въпреки чувствителния спад в стойността на активите, небанковият денег Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България сектор се възстановява, макар и бавно и неравномерно.

В условията на финансова глобализация развитието на местния капиталов пазар постоянно ще зависи от динамиката на международните финансови пазари и нагласите на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България инвеститорите. Въпреки това, не следва да се изключват и вътрешните фактори и възможностите за стимулиране на развитието на местния пазар. Трайното възстановяване и развитие на пазара на застрахователни и доброволни здравни услуги Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България до голяма степен зависят от възстановяването на вътрешното търсене у нас и от готовността на дружествата да отговарят на бъдещите изисквания на Платежоспособност II. С цел стабильно развитие на пазара на допълнителни пенсионноосигурителни Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България услуги на дневен ред са предложения за усъвършенстване на нормативната уредба по линия на изискванията към инвестициите на пенсионните фондове и структурата и размера на заплащаните от осигурените лица такси и удръжки Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. Небанковият денег сектор е стабилен в условията на забавена икономическа активност, висок дял на предпазните спестявания на домакинствата и неясните перспективи за икономически растеж.

Приходните администрации продължават да работят интенсивно за повишаване Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на събираемостта на приходите, като се увеличава броят на данъчните ревизии и се подобрява ефективността на работата на мобилните групи. Успоредно с това Националната агенция по приходите провежда активна информационна Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България кампания, за да промотира доброволното внасяне на дължимите данъци, осигурителни вноски и невнесени държавни вземания.

Сериозна мярка в борбата с данъчните престъпления е въвеждането на задължителни дистанционни връзки на фискалните устройства на всички търговци Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България със сървърите на НАП, както и прилагането на Наредбата за специфичните изисквания и контрола, осъществяван върху средствата за измерване на акцизни стоки от страна на митническата администрация.

Продължава работата по автоматизиране Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на обмена на информация меж НАП и Агенция “Митници”. Съвместно с МВР и Прокуратурата на Република България приходните администрации работят интенсивно за установяване на извършени данъчни и осигурителни престъпления, за което свидетелстват и Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България извършените многобройни съвместни операции срещу схеми за данъчни измами и източване на ДДС през последните години.

В резултат на понижаващите се прогнози за растежа в еврозоната и в ЕС, които са основни търговски Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България партньори на България, през настоящата 2012 г. можем да очакваме по-слаб ръст на българската икономика от този през изминалата година. След наблюдаваното покачване на международните цени през 2011 г., в средносрочен план Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България се очаква забавяне на ръста на цените на основните суровини, които са от принципиально значение за развитието на българската икономика. Вътрешните фактори за инфлация също ще бъдат ограничени. На пазара на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България труда можем да очакваме запазване на равнището на безработица до това от 2011 г. През 2012 г. се очаква излишъкът по текущата сметка да се запази основно в резултат на благоприятното развитие на външнотърговския Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България баланс.

Покупателната способност на българското население се запазва на значително по-ниски нива от средните за ЕС. В същото време и производителността на труда в страната е по-ниска. Във връзка с Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България това правителството е насочило своите усилия към провеждането на политики, които да стимулират устойчивия икономически растеж, повишаване на производителността и конкурентоспособността, а оттам и благосъстоянието в икономиката.

Прогнозата на Евростат за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България растеж на БВП на България е 1,4% през 2012 г. и 3,0% през 2013 г., при прогнозен среден растеж в 27-те страни на ЕС 0,0% през 2012 г. и 1,5% през 2013 г.


^ 3.2.Външна политика за сигурност

Оценките на рисковете и заплахите Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България в областта на сигурността налагат извода, че развитието на глобалната и регионалната среда за сигурност за дълго време ще запази динамичния си и противоречив нрав с възможности за усложняване. Основните проблеми в средата Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България за сигурност са породени не от риска от мащабни военни конфликти меж държави в света и в региона, а главно от широкия спектър асиметрични рискове и заплахи, в т. ч. от недържавни фактори Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. Тероризмът и организираната престъпност, разпространението на оръжия за масово унищожение, нелегалният трафик на хора, наркотици и оръжия, нестабилните либо разпадащи се държави, латентните конфликти заедно с енергийните проблеми, бедността, социалните конфликти, здравните Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България заплахи, природните бедствия, промените в климата, техногенните катастрофи и кибернитичните заплахи се очертават като основни заплахи за международната сигурност и сигурността на България през следващите години.

Анализът и оценката на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България състоянието и тенденциите в развитието на средата за сигурност през 2011 г. очертават някои основни изводи за общото състояние на сигурността в България.

Националната сигурност на България е надеждно гарантирана чрез пълноправното ни Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България членство в НАТО и ЕС. Северноатлантическият съюз и ЕС са основни международни фактори с подтвержден ключов принос към укрепването на сигурността и стабилността в евро-атлантическата зона. В този смисъл от Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България гледна точка на България двете организации играят неподменна роля както за националната ни сигурност, така и за поддържането на сигурността в евро-атлантическото место.

Очерталата се тенденция на засилване на ролята на многостранната дипломация Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България е в энтузиазм на България предвид пълноправното ни членство в ЕС и НАТО. Страната ни следва в пълна степен да се възползва от тази положителна тенденция чрез дейно роль във Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България формирането на външнополитическите позиции и провеждането на политиките на двете организации. Успешното реализиране на външнополитическите ни приоритети изисква България да бъде активна както по въпроси от пряк национален энтузиазм, така и по проблеми, чието Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България разрешаване е от първостепенна важност за страните - членки на ЕС и НАТО като цяло.

В условията на преобладаващата част от спектъра на заплахи системата за сигурност на България гарантира превенцията и Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България сравнително ефективните деяния на държавата при кризи. Тя показа добра оперативна съвместимост със съответните системи на НАТО, ЕС, ООН и други международни организации и държави. Едновременно с това националната система за сигурност се Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България нуждае от адаптация, нов подход в осигуряването на антикризисни ресурси и усъвършенстване на нормативната уредба, на концептуалните и доктриналните документи за функционирането й като единна организация.

Без установяването на трайни добросъседски Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България дела, без разрешаването на натрупаните исторически проблеми в Западните Балкани на базата на взаимноизгодни и разумни компромиси, без предефинирането на двустранните дела от националистическо-историческа база към съвременните демократични европейски реалности Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България регионът не може да постигне трайна стабилност, а включените в него държави не биха могли да осъществят европейската си перспектива. За постигане на тази цел България следва да продължи да отстоява активната си позиция Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България в ЕС и НАТО.

Процесите, развили се през 2011 г. в Северна Африка, Близкия изток и Персийския залив, ще продължат да създават политическа, социално-икономическа и религиозна нестабилност и ще изискват интенсивно международно партньорство Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. Те създават благоприятна среда за активизиране на терористични и екстремистки организации и пораждат допълнителни рискове и заплахи за сигурността на Република България и партньорите от ЕС и НАТО.

Въпреки утвърждаващите Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България се механизми на сътрудничество в Черноморския регион, конфликтният потенциал на т. нар. замразени конфликти ще се запази и в бъдеще. Наличието на проблеми и сблъсъкът на интереси в енергийната област може да породят Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България затруднения в доставките на енергоносители за Европа, включително за Република България.

Очаква се в Афганистан да продължат с променлива интензивност нападенията на екстремистите срещу граждански и военни обекти. Поетапното предаване на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България отговорностите по сигурността от ISAF на Афганистанските национални сили за сигурност (АНСС) и преговорите за постигане на национално помирение създават предпоставки военното присъствие на НАТО равномерно да бъде редуцирано след 2014 г Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. до експертна подкрепа за обучение и подготовка на АНСС.

Започналите политически промени в страните от Близкия изток и Северна Африка ще бъдат сложни и продължителни и ще изискват интенсивно международно партньорство.

Труднопредвидимо е Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България развитието на неувязка с ядрените и ракетните програми на някои държави, решението на който може сериозно да усложни обстановката в регионален и световен мащаб.

Стабилизирането на ситуацията в кризисните огнища ще продължи да Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България ангажира и през 2012 г. граждански, финансови и военни ресурси и возможности на държавите, ООН, НАТО, ЕС и на регионални организации.


^ 3.3. Социална сигурност

Основните насоки за работа на Министерството на труда Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България и социалната политика през следващата година са определени, като се отчита, че е налице процес на равномерно възстановяване на българската икономика през 2011 г. Приоритетите са насочени в следните направления:

- Ограничаване безработицата чрез Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България обезпечаване на търсенето на труд с качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда. Осигуряване на по-висока заетост чрез бързо и ефективно устройване на работа на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България безработните както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки, включително активиране на неактивните, в т. ч. обезкуражените лица. Повишаване на качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. Равномерно нарастване на доходите на база увеличаване производителността на труда.

- Развитие на социалния диалог.

- Продължаване изпълнението на реформата в пенсионната система и поддържане на социалноосигурителната система в състояние, което да може да гарантира финансовата Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България й устойчивост и защита на социалните права на осигурените лица и пенсионерите.

- Повишаване качеството на контролната дейност относно спазване на законодателството по осъществяване на трудовите правоотношения, законодателството в областта Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на безопасността и здравето при работа и на законодателството за насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност либо се провежда обучение.

- Ускоряване на процеса на деинституционализация в Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България специализираните институции за възрастни хора с увреждания. Разширяване спектъра и мрежата от социални услуги, предоставяни в общността, и осигуряването на устойчивост на социални услугите, развивани по проекти по ОПРЧР като делегирани от държавата дейности Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България.

- Активизиране и оптимизиране на процесите, свързани с подобряване на положението на ромите и тяхната интеграция в обществото, още по-целенасочени и координирани усилия от страна на институциите, правилно и Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България ефективно насочване на средства и усилия в тясно сътрудничество с неправителствения сектор и с участието на ромите. Възможности трябва да се търсят в реализирането на проекти по оперативните програми. Препоръчително е максималното използване Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на възможностите, които предоставят оперативните програми.

С цел справяне с многоизмерните предизвикателства, свързани с интеграцията на ромите, е препоръчително да се насърчава създаването на добре координиран комплексен и междусекторен подход меж Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България различните оперативни програми, което от своя страна да доведе до видими подобрения както в областта на урбанизацията, така и в областите заетост, образование, здравеопазване, превенция на дискриминацията и културата.

В сферата на здравеопазването Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България усилията са насочени към провеждане на адекватни промени в системата, като обективно нужен и неотложен процес, с цел да се преустановят негативните тенденции, като същевременно се минимизират медико-социалните и медико Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България-икономическите рискове, така че да се постигне от по-висока стабилност и стабильно развитие на националната здравна система в унисон със съвременните стандарти, прилагани в другите страни от ЕС.


^ 3.4. Енергийна сигурност

През 2011 г. състоянието на електропроизводствените Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България, електропреносното и електроразпределителните дружества е стабилно и те са насочени към изпълнение на основните си задачки за качествено и непрекъснато енергоснабдяване.

Приетата с решение на Народното събрание от 01.06.2011 г. Енергийна стратегия Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на Република България до 2020 г. отразява правителствената политика, съобразявайки се с европейската рамка на енергийната политика за сигурност и със световните тенденции в развитието на енергийните технологии. Очертани са приоритетите до 2020 г., които Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България имат за цел постигането на високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, базирана на съвременни технологии, която да отговаря на европейските аспекты, като същевременно използва максимално наличния ресурс в България и Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България защитава в най-висока степен българските потребители.

Периодът до 2013 г. е от съществено значение за изпълнението на Стратегията, тъй като ще постави началото на преход към ниско въглеродна икономика и енергетика както на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България европейско, така и на национално ниво. Успешното изпълнение на националните цели до 2020 г. в голяма степен ще зависи от предпоставките и условията, които ще създадем за това през този първоначален период Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. Наблюдението ще се осъществява въз база на система от количествени и качествени характеристики, включващи енергийни, икономически, социални индикатори и такива за оценка на въздействията върху околната среда. На тази база ще бъдат разработвани двугодишни Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България доклади за наблюдение с оглед коригиране на негативни тенденции при изпълнението на Стратегията.

През 2011 г. е приет и Вторият национален план за действие по енергийна ефективност (ВНПДЕЕ), който е разработен въз Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България база на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз (Директивата). Планът е вторият от трите национални плана за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България действие по енергийна ефективност и обхваща периода 2011 - 2016 г. и прогнозата до 2020 г. Изпълнението му трябва да допринесе за постигането на националната цел за енергийни спестявания, определена в Първия национален план за действие по енергийна ефективност Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България.

С решение на МС от заседанието на 05.01.2011 г. е приета Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г. в изпълнение на чл. 74 от Закона за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България неопасно използване на ядрената енергия. Безопасното управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци е неразделна част от националната ядрена програма за граждански цели, която гарантира устойчивото развитие на страната, сигурността на енергоснабдяването Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България и опазването на околната среда сега и в бъдеще и е елемент на националната ни сигурност.


^ 3.5. Сигурност в отношенията човек - природа

Като продължение на политиката от предходната година и през 2011 г Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. Министерството на околната среда и водите подчинява дейността си на основните принципи, които прилага всекидневно - открито управление, диалог с всички партньори, контрол и отчет пред обществото, политика за създаване на конкурентна среда за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България бизнеса, прозрачни правила и облекчаване на процедури, разрешителни, регистрационни и съгласувателни режими. Националната политика по околна среда обаче е не само в ръцете на Министерството. Тя зависи и от степента на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България прилагане на екологичните изисквания и стандарти от бизнеса, от единодействието с местните власти, както и от екологичната култура на всеки гражданин. Само с общи усилия е възможно тя да бъде изпълнена и да Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България бъдат преодолени екологичните предизвикателства.


^ 3.6. Правосъдие и вътрешен ред

3.6.1. Правосъдие

Министерството на правосъдието чрез своята работа се стреми да осъществи преодоляване на недоверието към правосъдието в България чрез прозрачност, отчетност и публичност.

Общественият дебат се фокусира Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България все по-целенасочено към недостатъците на съдебната система, вышлют се искания за детайлни промени дори на конституционно ниво. Идеята за конституционен дебат беше заложена още в стратегията на правителството за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България продължаване на съдебната реформа. Важното обаче е, от една страна, да бъде проведен истински задълбочен дебат по темата, който да постигне резултати, около които огромната част от българското общество да се обедини, а от Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България друга, да се подобри организацията в органите на съдебната система, така че да се постигне максимумът от съществуващия конституционен модел. Най-добър отговор на въпроса къде са дефицитите на конституционния модел Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България ще получим в резултат на изследването на ефекта от радикалните законодателни промени - ЗСВ, НПК, Закон за конфликт на интереси, Закон за отнемане на имущество, придобито от нелегальна дейност, и проекта на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България нов Наказателен кодекс (НК). Във всички случаи Министерството на правосъдието определя активизирането на дискусията за структурата, прозрачността и отчетността, ефективността и комуникацията на съдебната система с гражданите като позитивен фактор за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България продължаване на реформата.

И през 2012 г. Министерството ще продължи изпълнението на мерките за реализиране целите на Стратегията за съдебна реформа, а също и за изпълнение на ангажиментите в рамките на Механизма за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България сътрудничество и оценка с Европейската комисия за реформиране на съдебната система.


^ 3.6.2. Вътрешен ред

Поддържането на високо ниво на сигурност и недопускането на реализиране на заплахи за националната сигурност, свързани с тероризъм, изискват усилията да бъдат насочени Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България към стриктно изпълнение на мерките и постигане на целите съгласно Националния план за противодействие на тероризма, които са насочени към противодействие на международни терористични организации, на религиозния екстремизъм и на миграционни процеси Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България, създаващи опасност за проникване в страната на лица, съпричастни към дейността на терористични либо екстремистки структури. Институциите, гражданите и техните организации следва да проявяват по-значима нетърпимост към екстремизма във Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България всички негови форми.

Ограничаването на негативните последици от рисковата миграция изисква да бъдат извършени промени в нормативната база, като бъдат приети направените предложения за съответните конфигурации и допълнения на Наказателния кодекс, Семейния Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България кодекс, Закона за чужденците в Република България, Закона за българското гражданство, наредбите за прием и обучение на студенти и докторанти във Университет в страната.

Икономическата криза и повлияните от нея криминогенни фактори усложняват Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България средата за сигурност по отношение на организираната престъпност и посегателствата срещу личността и собствеността на гражданите.

Икономическата криза и негативните демографски характеристики оказват съществен ограничителен напор върху изграждане и поддържане на ресурсите на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България МВР.

Ценность при противодействието на престъпността са организираните и конвенционалните форми на престъпност против икономиката, финансовата система и корупцията.

Неутрализирани са проявите на тежката организирана престъпност.

Овладяват се най-тежките и Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България общественозначими форми на конвенционална престъпност.

При осъществяването на граничен контрол и охрана на държавната граница се прилагат стандартите на шенгенското место.

В краткосрочен план няма заплаха от съществен миграционен напор по границите Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на страната. Развитието на обстановката в Сирия и рискът от кризи в Близкия изток изискват поддържане на возможности за реагиране при увеличен миграционен напор.

В изпълнение на методическите указания на Европейската агенция за Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България мрежова и информационна сигурност (ENISA) е нужно предприемане на деяния за създаване и функциониране на национален център за действие при инциденти по отношение на информационната сигурност (NCERT).

Цялостен правен Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България регламент за осъществяване на веб търговията със стоки и засилване на фискалния контрол ще окажат ограничено въздействие върху дейността на фирмите, които осъществяват такава дейност.

Увеличаването на честотата и мащабът на природните катаклизми Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България, които предизвикват бедствия, изисква създаване на условия за изграждане на ефективни доброволни формирования.

Превенцията за противодействие на престъпността и защитата на населението при бедствия е от решаващо значение за националната сигурност. Такъв подход може Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България да гарантира положителни тенденции в дългосрочен план.

Рационалното използване на националния ресурс за справяне с различни по нрав кризи изисква създаване на единна система за управление и деяния, базирована на бърза Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България реакция, координирани деяния, подготовка на компетентните органи на изпълнителната и местната власт.

Защитата на националните интереси в областта на критичната инфраструктура изисква координирано изпълнение на ангажиментите по Директива 2008/114/ЕС от страна на всички Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България дружества и заинтересовани ведомства при интенсивно партниране на базата на обоюден энтузиазм, уместно разпределение на рисковете, ефективно изразходване на финансовите средства и постигане на синергичен ефект от въвеждането на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България мерките и осъществяването на държавната политика за защита на критичната инфраструктура. Нужно е да приключи процесът по идентификация на основните обекти от националната и европейската критична инфраструктура, както и тяхното дигитализиране върху ГИС информационна платформа Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. Ефикасната защита е свързана с изготвяне и прилагане на Методика за оценка на рисковете и заплахите и Методика за анализ на уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура.

Прилагането на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България съвременен експортен контрол на оръжие и изделия либо технологии с двойна употреба, както и за изпълнение на международните ангажименти на страната налага преразглеждане на съществуващата нормативна уредба в сферата на оръжейната търговия.

Повишаването Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България сигурността на информацията и недопускането на нерегламентиран достъп изискват усилията да бъдат насочени към оптимизиране на структурата, укрепване на административния капацитет на Националната система за защита на класифицираната информация, подобряване на ресурсното Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България, финансовото и кадровото осигуряване на ангажираните ведомства, повишаване на квалификацията и мотивацията на работещите в областта на защитата на класифицираната информация. Нужно е да продължи актуализирането и усъвършенстването на нормативната уредба Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България за защита на националната класифицирана информация.


^ 3.7. Отбранителна политика

Резултатите от реализираната отбранителна политика ни доближиха до желаното крайно състояние, залегнало в Бялата книжка за отбраната и въоръжените сили, Плана за развитие на въоръжените сили и изпълнението Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на дефинираната в Стратегията за национална сигурност цел на отбранителната политика - защита и утвърждаване на националните интереси чрез развитие, усъвършенстване и използване на адекватни отбранителни возможности и изграждане на единен набор оперативно Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България съвместими въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачки, породени от тенденциите в развитието на стратегическата среда.

Въоръжените сили са в състояние да изпълнят конституционните си задължения по гарантиране Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България суверенитета и териториалната цялост на страната в рамките на системата за колективна отбрана на НАТО и механизмите на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

Операциите и мисиите, в които участват българските въоръжени Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България сили, са ценность на усилията в отбраната и допринасят за реализиране на дефинираните в Стратегията за национална сигурност национални интереси и цели.

Постигнати са реални резултати в изграждането на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България возможности и поддържането им в необходимата готовност, в изграждането на маневрени боеспособни формирования за роль в многонационални съвместни операции, подобряването на качеството на бойната подготовка и в повишаването на оперативната съвместимост. Опирайки Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България се на тези резултати, на дневен ред е “надграждането“, което означава консолидация и по-нататъшно развитие на отбранителните возможности, пристъпвайки към реализация на приоритетните проекти от Инвестиционния план-програма на Министерството на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България отбраната до 2020 г.

Батальонните бойни групи са носители на концептуална промяна в организацията и воденето на бойните деяния. С тяхното изграждане е свързан и инвестиционен проект с най-висок ценность. Първата от Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България тях ще бъде сертифицирана до края на 2012 г.

Във фокуса на усилията остава грижата за хората в отбраната като най-важния императив на способностите. Това важи за техния подбор, мотивация, осигуряване, обучение Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България и подготовка, кадрово развитие и професионална реализация – у нас и в чужбина, в щабове на НАТО и ЕС, в операции и мисии. От съществено значение е да продължат усилията за поддържане на Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България социалния статус на военнослужещите и гражданските лица в системата на отбрана, в рамките на наличните ограничени ресурси, като в отделни направления ще се търсят възможности за неговото повишаване.

За реализиране на предвидените Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България промени в тактическите звена е от съществено значение в коротки срокове да се създаде организация и да се приложи новата система на организация на резерва. Това ще увеличи използваемостта на въоръжените сили и ще намали Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България разходите.

Многонационалните инициативи в НАТО и ЕС за съвместно изграждане, развитие и използване на отбранителни возможности имат значителен потенциал, който да допринесе за поддържането на високо ниво на сигурност при Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България ограничените налични финансови средства.


^ 3.8. Система за сигурност

Стратегията за национална сигурност на Република България обусловь основните насоки на действие на структурните единици на системата за национална сигурност, контрола и отчетността в системата за национална сигурност Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България. Изпълнението на заложените в Стратегията изисквания за развитие на системата за национална сигурност налага съответни законодателни мерки – закрепване на основните положения в отделни закони, които да регламентират функционирането на системата за национална Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България сигурност и дейността на службите за сигурност, които все още нямат законова база.

С приемането на тези закони ще бъде завършен процесът на изграждане на ясна и стабилна правна Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България база за работа на службите за сигурност, ще бъдат системно дефинирани основните понятия, касаещи системата, ще бъдат регламентирани механизмите за координацията и взаимодействието меж нейните елементи, целящи запазване на устойчивостта на тази система Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България и синергичен ефект при нейното функциониране, като в същото време ще се запази оперативната самостоятелност на структурните звена.


Заключение

Средата за сигурност запази в преобладаваща степен положителните си свойства във вътрешен и международен Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България нюанс. Не са регистрирани явления и процеси, които са заплаха за националната сигурност либо за националните интереси на Република България.

Финансовата криза и икономическите трудности в Европа и процесите на политическа Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България и обществена промяна в близки до нашата страна геополитически райони повишиха вниманието към въпросите на сигурността, но не доведоха до съществена промяна на характеристиките на средата за сигурност.

Институциите на държавната власт и държавното управление Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България провеждаха ефективно политиката за защита на националната сигурност и за реализиране на националните интереси. Стратегията за национална сигурност на Република България допринесе за създаване на предпоставки за стабильно развитие Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България на система от нормативни актове и институции в сферата на националната сигурност.

Повиши се участието на гражданите и техните организации в обсъждането на различни аспекти от националната сигурност и на нейното системно Раздел 3. Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България управление. Това прави възможно отчитането на мнението на гражданското общество при формиране на политиката за национална сигурност.
razdel-3-testovie-zadaniya-po-medicinskomu-obespecheniyu-meropriyatij-grazhdanskoj-oboroni.html
razdel-3-trebovaniya-k-rezultatam-osvoeniya-disciplini-rabochaya-programma-disciplini-hozyajstvennie-tovarishestva.html
razdel-3-uchebnij-plan-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-rekomendacii-rukovoditelyam-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-po.html